تبلیغات
PNUdoc
ADS
نویسنده : امین منوچهری دوشنبه 12 دی 1390, 10:47 ق.ظ
فلسفه ی قصاص:

مقدمه

 خداوند متعال انسان را موجودی مختار و آزاد خلق کرده است و هر عملی که خلاف شان و منزلت انسان باشد زشت و ناپسند شمرده میشود . جرم و نپذیرفتن ذلت و آسیب زدن به دیگران همواره در سیرت تمام انسانها و نیز در تمام ادیان الهی مذموم شناخته میشود و عقوبت هر عملی مثل کشتن یا قطع کردن اعضا و جوارح انسان محقون الدم مجازاتیست که با عمل وی برابری میکند و تناسب داشته باشد که یک عمل مقابله به مثل قلمداد میشود که در ادیان الهی دیگر نیز پذیرفته شده است.در اسلام مثلا حد کشتن در موارد زنای پس از احصان یا کفر بعد از ایمان و قتل مومن از روی عمد موجب قصاص است زیرا مظلوم کسی است که بدون استحقاق کشته شود و مجازات فاعل آن عملی مانند آن است اما منشاء کشتن در زنا وکفر با قصاص متفاوت است زیرا قصاص که یک واحد تاسیسی است توسط پیامبر(ص) که در دین یهود وجود داشت را به عنوان امری مطلوب امضا فرمودند.  

ادامه به همراه لینک دانلود در ادامه مطلب


 


تعریف قصاص

 قصاص از ریشه ( قص ) به معنی جستجو کردن و پیگیری کردن از آثار چیزی است هر امری که پشت هم آید عرب آن را قصه میگوید و از آنجایی که قصاص قتلی است که سر قتل دیگری قرار میگیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است.

منظور از قصاص این است که کیفرکشنده فرد بیگناه همان خواهد بودکه به او بر سر مقتول آورده است.

دکتر محمد جعفر لنگرودی قصاص را ( کیفری که به حکم قانون و بوسیله مجنی علیه یا اولیای قانونی او علیه مجرم بکار میرود و باید حدودی که قانون معین میکند نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است ) اما قانون گذار پس از تقسیم بندی مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده 14 ق.م.ا قصاص را اینگونه تعریف میکند ( کیفری است که جانی به ان محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد )

قانون گذار مجازات قصاص را در مورد جرایم عمدی پذیرفته است و در مواد 205 ،207 ،209 ،257 ،265 و 269 و مواد دیگر بر آن تاکید کرده است و بدین جهت میتوان قصاص را مجازات اصلی و اولیه برای جرایم علیه اشخاص برشمرد

مجازات قصاص فقط در جرایم عمدی که علیه تمامیت جسمانی افراد ارتکاب میابد انجام میپذیرد و این حکم نیز علاوه بر قانون مجازات اسلامی بلکه در متون فقهی و قرآن کریم نیز ذکر شده است و از

این حیث باید بین مجازات جانی و مجنی علیه تناسب و برابری و در صورت رعایت مصلحت وجود داشته باشد زیرا قانون گذار در م 276 ق.م.ا بیان میکند که باید از حیث طول و عرض بین جرم و قصاص برابر باشد و در صورت امکان تساوی در عمق نیز شرط است .

م 276 ق.م.ا ( جرحی که به عنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است )

دیدگاه اسلام

اسلام در این مساله یك مسلك واسطه و حد وسطی را انتخاب كرده یعنی نه به كلی قصاص را الغاء كرده و نه آنرا راه مختصر شمرده است به این ترتیب كه اجازه قصاص داده و در عین حال عفو و دیه را نیز مجاز شمرده است و در ضمن در قصاص تعادل و مساوات را بین قاتل و مقتول لازم دانسته و حر را در مقابل حر و عبد را در مقابل عبد و زن را در مقابل زن قرار داده است .

امام جعفرصادق(ع) می فرمایند: آزاد درمقابل برده کشته نمی شود بلکه به شدت به کیفرمی رسد وخونبهای مقتول ازاو گرفته می شود.

موضوعی كه در اینجا لازم به بحث است اینكه بعضی قصاص را عموما و قتل را بالخصوص مورد اعتراض قرار داده و می گویند قانون های مدنی كه امروز از طرف ملل مترقی جهان وضع شده آن را اجازه     نمی دهد .

اینها اضافه می كنند : قتل در مقابل قتل مورد تنفر طبیعت و شعور انسانی است و اگر به وجدان عرضه داشته شود از آن گریزان خواهد شد ، آنها می گویند اگر قتل اول موجب فقدان فردی شده قتل دوم فقدان دیگری بر آن می افزاید: قصاص كردن و كشتن قاتل ناشی از سنگدلی و حس انتقامجویی است و باید این صفت بوسیله تربیت عمومی از دل مردم ریشه كن گردد و قاتل را هم به كیفر تأدیبی برساند و آن فقط به غیر كشتن میسر است مانند زندان و اعمال شاقه ، آنها می گویند : جرم هایی كه از مجرمین سر می زند  بواسطه بیماری های روحی است بنابراین باید قاتل مجرم را در بیمارستان های روحی تحت معالجه قرار داد نه اینكه او را اعدام كرد . آنها می گویند : قانون های مدنی همواره تابع اجتماع موجود است و چون اجتماع همیشه بر یك حال باقی نمی ماند قوانین آن هم نمی تواند ثابت بماند ، لذا موضوع قصاص را نمی توان به عنوان یك قانون ابدی در همه اجتماعات مترقی امروز ثابت دانست و در هر حال لازم است از وجود افراد اجتماع تا آنجا كه ممكن است استفاده كرد ، و ممكن است مجرم را با موردی غیر از قتل از قبیل حبس ابد كه در نتیجه با آن مساوی است مجازات نمود كه لازم جمع بین حقین است ، هم حق اجتماع ادا شده و هم حق صاحبان خون . این بود خلاصه مهم ترین جهانی كه مخالفین تشریع قصاص ذكر كرده اند .

ولی قرآن کریم با یك جمله همه آنها را پاسخ گفته است و آن اینست : « من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فكانما احیا الناس جمیعا »   مائده -  35

توضیح اینكه : قوانین جاری در میان افراد انسان اگر چه یك سلسله امور اعتباری و قراردادی است كه مصالح اجتماع انسانی در آن رعایت شده ، ولی در حقیقت علت اصلی و بوجود آورنده آن همان طبیعت خارجی انسان است كه این واقعیت خارجی عبارت از كمیت و عددی كه عارض به یك مشت افراد انسان می شود نیست ، همچنانكه غیر از هیئت وحدت در كیفیت اجتماعی افراد است ، بلكه آن واقعیت خارجی كه عامل وجود قوانین اجتماعی است همان ذات انسان و طبیعت اوست و فرقی در میان یك فرد و هزاران فرد مجتمع از این نظر ( انسانیت ) نیست و از جهت وجودی وزن یك فرد و تمام افراد آن یكی است .

از طرفی ، این طبیعت وجودی ذاتا مجهز به قوا و آلاتی است كه بوسیله آن عدم را از خود می راند و دور می كند چون حب ذات جزء فطرت اوست و با آنچه حیات او را در خطر  می اندازد می جنگد و از هیچ چیز در این راه رو گردان نیست ، حتی حاضر است برای حفظ خود به قتل و اعدام نیز متوسل شود و لذا فطرت هر انسانی به این معنی قضاوت    می كند كه شخص مهاجمی كه قصد جان او كرده و جز با كشتن نمی توان از او جلوگیری كرد جایز القتل است ، همین علل مترقی برای دفاع از استقلال و آزادی و ملیت خود همواره دست به جنگ های خطرناك می زند ، یعنی برای حفظ استقلال و آزادی و ملیت خود قتل دیگران را مجاز می دانند تا چه رسد به اینكه جان آنها در خطر باشد ، این ملتها برای حفظ قوانین خود به هر چیز ، حتی قتل دست می زنند و هر گاه منافع آنها در خطر بیافتد و چاره ای جز جنگ نداشته باشند متوسل به جنگ می شوند ؛ جنگی كه دنیا را در خطر اضمحلال و نابودی قرار می دهد ، دائما در مسابقه تسلیحاتی سعی می كنند از یكدیگر پیشی بگیرند ، اینها همه به خاطر حفظ حیات اجتماع است در حالی كه اجتماع به كلی از موضوعاتی است كه بدست طبیعت انسانی بوجود آمده ، چطور ممكن است طبیعت انسانی برای حفظ اجتماعی مدنی كه ساخته اوست قتل و افناء و نابودی افراد و مللی را اجازه دهد ولی برای حفظ خود آن را جائز نشمرد ؟ و چطور ممكن است افراد مهاجمی كه قصد قتل انسان را دارند جائزالقتل بشمرد با اینكه هنوز كاری انجام نداده اند ولی كسی كه این عمل را انجام نداده جائزالقتل نداند ؟! چطور می توان باور كرد طبیعت قانون « عكس العمل » را در وقایع تاریخی به رسمیت بشناسد و طبق « من یعمل مثقال ذره شرا یره » دراین باره قضاوت كند و بطور كلی برای هر عملی عكس العملی در قانون طبیعت باشد ولی قتل در مقابل قتل را ظلم بداند و قانون خود را نقض كند ؟!

علاوه بر این اسلام در صورتی برای انسان قیمت و وزنی قائل است كه موحد و دیندار باشد ، یعنی وزن اجتماع مدنی انسانی با وزن یك موحد درنظر او یكسان است ، بنابراین حكم وی درباره آن دو نیز یكی خواهد بود ، یعنی كسی كه یك فرد را به قتل برساند مثل اینست كه مردم را كشته ، از نظر اینكه در هر دو صورت هتك شرافت حقیقت را كرده است ، همچنان كه از نظر طبیعت وجودی كسی كه یك فرد را به قتل برساند چنانست كه همه افراد را به قتل رسانیده باشد ، با توجه به این مطلب اگر ملل متمدن دین در نظرشان به اندازه اجتماع مدنی وزن و قیمت داشت همان حكمی را كه درباره اجتماع مدنی داشتند درباره دین و افراد موحد نیز جاری می كردند و همان طور كه برای حفظ آن از هیچ چیز فرو گزار نمی كردند برای حفظ این هم قتل را جایز می شمردند .

علاوه بر این ، اسلام این حكم را برای عموم دنیا و ملل تشریع كرده و اختصاص به دسته و ملت معینی ندارد و ملل مترقی این قضاوتی را كه درباره قصاص می كنند متكی به اعتقادی است كه درباره تربیت افراد خود و حسن رفتار دولت های خویش دارند و معتقدند كه آمار موجود در قسمت جنایات حاكی از اینست كه تربیت فعلی به حد كافی مؤثر واقع شده و یك حس تنفر از قتل و جنایات را در افراد بوجود آورده است بطوری كه جز این موضوعات به ندرت در میان آنها دیده نمی شود و در مواردی كه وقوع پیدا كند معمولا بدون قتل رضایت اولیاء دم حاصل می گردد ، البته بدیهی است كه اسلام با این نوع تربیت و اثر آن كه عفو و صرفنظر كردن از قصاص است راضی است و در عین حال اصل قانون قصاص را هم برای موارد لازم محفوظ داشته .

جمله « فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان » نیز خالی از اشاره به این مطلب نیست ، چه اینكه این طرز بیان یك بیان تربیتی است و چنانچه سطح تربیت عمومی به اندازه ای بالا رود كه افراد افتخار خود را در عفو بدانند مسلما راه انتقام را پیش نخواهند گرفت .

اما سایر افراد و ملتهایی كه دارای چنین تربیتهایی نیستند مسلما این روش در آنها تأثیر بدی خواهد داشت ، زیرا همانطور كه مشاهده می كنیم این گونه افراد جانی و تبهكار از زندان و اعمال شاقه نمی ترسند و پند و اندرز هم در آنها كار نمی كند و آن اراده و شخصیتی كه باعث رعایت حقوق افراد انسان شود در آنها وجود ندارد و غالبا طرز زندگی آنها در زندانها خیلی بهتر از زندگی پست و مشقت بار آنها در خارج زندان است لذا زندان نه تنها موجب ترس آنها نیست بلكه ارفاقی در حق آنها به شمار می رود و لذا می بینیم اجراء این روش در میان آنها سبب شده كه روزبروز آمار جنایات و فجایع بالا رود ، بنابراین تنها حكمی كه می تواند سعادت هر دو دسته را با توجه به اینكه غالبا از دسته دوم هستند تأمین كند ، همان حكم قصاص به انضمام جواز عفو و گذشت است ، با این ترتیب كه هر ملتی كه از نظر اخلاقی و تربیت اجتماعی به ترقیات كافی نائل گردد طبعا به حكم « عفو » عمل خواهد كرد ( و البته اسلام هم كوشش فراوان در راه نیل به یك تربیت عملی اجتماعی مبذول داشته و می دارد ) و ملتهایی كه دارای انحطاط اخلاق هستند و نعمتهای الهی را كفران نموده اند « حكم قصاص » باید در آنها عمل كرد و درعین حال عفو هم درحق آنها جائز است .

 آیه 179سوره بقره :

این آیه با یك عبارت كوتاه و بسیار پرمعنی پاسخ بسیاری از سؤالات را در زمینه مسأله قصاص بازگو كرده و می گوید:

« و لكم فی القصاص حیاه یا اولی الباب لعلكم تتقون »

 « ای خردمندان ، قصاص برای شما مایه حیات و زندگی است ، باشد كه تقوا پیشه كنید »

این آیه از یك سو ضامن حیات جامعه است زیرا اگر حكم قصاص به هیچ وجه وجود نداشت و افراد سنگدل احساس امنیت می كردند جان مردم بی گناه به خطر می افتاد همانگونه كه در كشورهایی كه حكم قصاص به كلی لغو شده آمار قتل و جنایت به سرعت بالا رفته است و از سوی دیگر مایه حیات قاتل است جرا كه او را از فكر آدم كشی تا حد زیادی باز می دارد و كنترل می كند و از سوی سوم به خاطر لزوم تساوی و برابری جلوی قتلهای پی درپی را می گیرد و به سنت های جاهلی كه گاه یك قتل مایه چند قتل و آن دیگر به نوبه خود مایه قتلهای بیشتری می شد پایان می دهد و از این راه نیز مایه حیات جامعه است . با توجه به این كه حكم قصاص مشروط به عدم عفو است نیز دریچه دیگری به حیات و زندگی گشوده می شود . جمله لعلكم تتقون كه هشداری است برای پرهیز از هرگونه تعدی و تجاوز این حكم الهی و حكیمانه اسلامی را تكمیل می كند .

مقصود ازآیه این است:که قصاص درصورتی واجب است که حق آن رابخواهد والبته می گویند درتفسیراین آیه می توان گفت که بر شما مردم با ایمان لازم است طبق دستورات ومقررات خداعمل کنید وازافراط وتفریط دوری جویید.

آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم می فرمایند :

قانون عدل محور و حكومت مدار قصاص به ظاهر تكلیفی و حكمی الزامی و ایجابی است لیكن روح آن حق و به مصلحت و سود همگان حتی به سود خود قاتل است هر چند ظاهرا مرگ را به همراه او دارد لیكن در باطن عامل حیات متألهانه كمیاب و باعظمت برای جامعه است كه در پرتو ایمان به قصاص و عمل به آن حاصل می شود . از این رو اعمال قصاص در این گونه امور كه امنیت جامعه را تهدید می كند اصل و تخفیف و عفو فرع است و در صورت تزاحم بین عفو و قصاص و یا دیه و قصاص با صرف نظر از عدل رجحان از بیرون ترجیح با جانب قصاص است همچنین اعمال حق عفو نباید به حیات عمومی جامعه آسیب برساند تقوای مطرح در مسأله قصاص عبادی بودن اجتماعی و سیاسی است نه تقوای عبادی محض زیرا جامعه ای كه درآن قصاص اجرا شود افزون بر بهره مندی از اثر معنوی از خونریزی و آدم كشی ظالمانه محفوظ و در آن نظر عادلانه برقرار است .

‌‌‌‌‌تقدم قصاص بر عفو :

حكم الهی قصاص بر اساس عفو است نه بر پایه عاطفه خداوند فرموده اند اگر چه تخفیف و رحمت جعل شده و به اولیای دم اجازه تخفیف و دستور رحمت داده شده و آنان نیز حق عفو دارند لیكن این تخفیف و امكان عفو فرع است و اصل و اساس قصاص است « و لكم فی القصاص حیاه یا اولی الباب لعلكم تتقون » . تخفیف و رحمت حكم فرعی است تا دست اولیای دم برای عفو بسته نباشد . قصاص اصل است زیرا اجرای آن حیات جامعه را تأمین می كند . اصل بودن چنان است كه در صورت تزاحم بین عفو و قصاص یا دیه و قصاص یا تخفیف و تشدید صرف نظر از علل بیرونی رجحان و تقدم با جانب قصاص و تشدید است حاصل این كه اصل حاكم و بعصر اصیل به قتل عمد و مانند آن كه امنیت جامعه را تهدید می كند قصاص است و اصل كلی «  و لكم فی القصاص حیاه یا اولی الباب » چنان روحی حاكم در نوع قوانین كلیدی اسلام دمیده شده است . « ذلك تخفیف من ربكم و رحمه » در حدود نیز رحمت و تخفیف وجود دارد لكن تخفیف و رحمت و عفو و گذشت به دست كس داده شده است كه دین را مانند جان خود محترم بشمارد البته در اسلام جریان قصاص كه معقول و مقبول فطرت آمیخته با عدل است .

 عامل حیات جامعه :

قصاص هم به سود جانی و قاتل است زیرا اگر پیش از مبادرت به قتل و جنایت بداند كه در صورت ارتكاب او را قصاص خواهند كرد دست به چنین جنایت و قتلی نمی زند پس از آلوده شدن به قتل عمد نیز با بررسی حكم قصاص كلترف به سود مجنی علیه است زیرا در مظلومیت نمی ماند و هم به سود اولیای مقتول است زیرا قصاص تشفی جویند و هم به سود جامعه است زیرا با عبرت گرفتن و هراس آنان از قصاص جلو خونریزی و آدم كشی ظالمانه در جامعه گرفته خواهد شد[1] بنابراین قصاص به جامعه حیات می بخشد .

در دین یهود قصاص مورد تحریف واقع شده است و فقط تكیه بر قصاص می كند و نه مانند مسیحیت كنونی فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه می كند چرا كه دیه مایه جرأت است و اولی عامل خشونت و انتقام جویی . اسلام حكم اصلی را قصاص قرار داده است و به اولیای دم حق داده است كه در برابر قاتل یكی از سه راه را انتخاب كند : 

1- قصاص  2- عفو كردن بدون گرفتن خون بها   3- عفو كردن با گرفتن خون بها

قرآن كریم در آیات قصاص جواب اشكالاتی كه بر این موضوع می گرفتند را حل كرد « ولكم فی القصاص حیاه یا اولی الباب » زیرا از بین بردن افراد مزاحم و خطرناك گاه بهترین وسیله برای رشد و تكامل اجتماع است چون در این گونه مسائل قصاص ضامن حیات و ادمه بقاء می شود شاید از این رو قصاص به عنوان غریزه در نهاد انسان گزارده شده است .

 

اولیای دم در قصاص چه کسانی هستند ؟

طبق قانون هر گاه موردی زن را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل تواند به مقداركمتر یا بیشتر از آن معامله نمایند .   در پاسخ باید گفت مفهوم این آیه ( 178 ) این نیست كه مرد نباید در برابر زن قصاص شود بلكه همانطور كه اولیای زن مقتول می توانند مرد جنایتكار را به قصاص برسانند به شرط این كه نصف مبلغ دیه را بپردازند . به عبارت دیگر منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن قصاص بدون قید و شرط است ولی با پرداخت نصف دیه كشتن جایز است پرداخت مبلغ مزبور برای اجرای قصاص نه به خاطر این است كه زن از مرتبه انسانیت دورتر است و یا خون او كمرنگ تر از خون مرد است پرداخت نصف دیه تنها به خاطر خساراتی است كه از قصاص گرفتن از مرد متوجه خانواده او می شود . مردان غالبا در خانواده عضو مؤثر اقتصادی خانواده هستند و مخارج خانواده را متحمل می شوند و با فعالیت های اقتصادی خود چرخ زندگی خانواده را به گردش در می آورد بنابراین تفاوت میان از بین رفتن مرد و زن از نظر اقتصادی و جنبه های مالی بر كسی پوشیده نیست كه اگر این تفاوت مراعات نشود خسارات بی دلیلی به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بی گناه او وارد می شود لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ دیه در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را كرده و از این خلأ اقتصادی و ضربه نابخشودنی كه به یك خانواده می خورد جلوگیری نموده است . اسلام هرگز اجازه نمی دهد كه به بهانه لفظ تساوی حقوق افراد دیگری مانند فرزندان شخصی كه مورد قصاص قرار گرفته پایمال گردد .

تقسیم بندی قصاص

دریک تقسیم بندی کلی میتوان قصاص را به دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

الف- قصاص نفس :

قصاص نفس که فقط در قتل عمدی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد و در قتلهای شبه عمد و خطای محض به علت فقدان رکن معنوی آن قابلیت اجرا نخواهد بود که قانون گذار در 3 بند م206 ق.م.ا به ذکر مصادیق آن پرداخته است.

ب قصاص عضو :

قصاص عضو که در اصطلاح به آن اطراف نیز گویند در مورد جنایتهای عمدی که بر اعضای فرد بیگناه وارد میشود قابلیت اجرا دارد و در جرایم ناشی از خطا با خاطر فقدان رکن معنوی قابل اجرا نیست.

 

شرایط قصاص نفس

قصاص نفس دارای شرایطی است که  عباتست از

1-تساوی در دین :

 درقرآن کریم در آیات 45سوره مائده،33سوره اسرا به آن اشاره شده است درقانون مجازات اسلامی به تساوی در دین برداخته شده برای نمونه

  ماده ۲۰۷«هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود»

 ماده ۲۰۹«هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است»

 ماده210 « هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند » 

 2- فقدان رابطه ابوت:

ماده220 ق.م.ا

  «پدر یا جد پدری ‌که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد ».

 3-تساوی در عقل

ماده ۲۲3 ق.م.ا« هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود ».

  شرایط قصاص عضو

 درقصاص عضو علاوه برموارد فوق شرایط دیگری نیز باید لازم است

1- تساوی اعضا در سالم بودن

ماده ۲۷۴ق.م.ا
«عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه‌ی آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم‌ قصاص می‌شود».

2- تساوی در اصلی بودن اعضا

3- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

ماده ۲۷۵ق.م.ا
«در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست‌، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ ‌عضو همان طرف جانی قصاص شود».

4- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد

ماده ۲۷۷ق.م.ا
«هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها یا جا به جا شدن آن‌ها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین ‌باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد».

 5- قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود

ماده ۲۷۶ق.م.ا
«جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت ‌تساوی در عمق نیز لازم است».‌


فلسفه قصاص

مقاله: فلسفه ی قصاص در دیدگاه اسلام - رشته حقوق

دارای فایل آماده آفیس 2007 و همچنین اسلاید آماده پاورپوینت 2007

+ حاوی 19 صفحه آماده چاپ

+ 8 اسلاید افکت گذاری شده آماده ی ارائه 

+ حجم فایل فشرده شده: 220 کیلوبایت


لینک دانلود : برای دانلود کلیک کنیددسته بندی : سایر مقالات , مقالات مرتبط با پیام نور ,
برچسب ها : فلسفه , قصاص , دیدگاه , اسلام , مقاله , پیام نور , نور , پیام , دانلود , آماده , ارائه , پروژه , پاورپوینت , اسلاید , صفحه , ورد , 2007 ,


» جزوه/کتاب الکترونیک:آلودگی محیط زیست+فایل psd آماده دانلود و چاپ ( شنبه 15 بهمن 1390 )
» کتاب پیام نور/ دانلود کتاب آمار و احتمال+رشته آمار+فایل pdf آماده دانلود و چاپ ( شنبه 15 بهمن 1390 )
» اخبار: تاثیر معدل دانشجویان پیام نور در پذیرش مقطع ارشد و دکتری افزایش یافت ( سه شنبه 11 بهمن 1390 )
» زمان انتخاب واحد دانشجویان پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی 91- 90 ( یکشنبه 2 بهمن 1390 )
» خبر: زمان اعلام نتایج آزمون دوره های مختلف فراگیر پیام نور ( یکشنبه 2 بهمن 1390 )
» مشاور عالی سازمان سنجش آموزش كشور از توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه آزمون دوره‌های مختلف فراگیر دانشگاه پیام نور از عصر سه شنبه خبر داد ( چهارشنبه 28 دی 1390 )
» اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص محل برگزاری و دریافت کارت آزمون فراگیر پیام نور ( دوشنبه 26 دی 1390 )
» جزوه/کتاب الکترونیک: ادله اثبات دعوا + فایل pdf آماده دانلود ( سه شنبه 20 دی 1390 )
» اخبار: تاریخ برگزاری آزمونهای فراگیر تغییر کرد ( سه شنبه 20 دی 1390 )
» تحقیق: میرزا آقا خان نوری/رشته تاریخ + فایل ورد 2007 آماده چاپ ( دوشنبه 19 دی 1390 )
» تحقیق: تاریخچه زندگی شهری و روستایی در ایران + به همراه فایل ورد 2007 آماده چاپ ( شنبه 17 دی 1390 )
» مقاله/پاورپوینت: بررسی تکنولوژی SSL - رشته کامپیوتر+ به همراه لینک دانلود فایل ورد و پاورپوینت جهت چاپ و ارائه ( چهارشنبه 14 دی 1390 )
» جزوه:دانلود آموزش عربی _ به همراه پی دی اف آماده چاپ ( سه شنبه 13 دی 1390 )
» مقاله: فلسفه ی قصاص - رشته حقوق + به همراه فایل آماده برای دانلود(جهت چاپ و ارائه) ( دوشنبه 12 دی 1390 )
» دانلود کتاب الکترونیک "انقلاب اسلامی ایران" ( یکشنبه 11 دی 1390 )
» خوش آمدید ( چهارشنبه 30 آذر 1390 )
موضوعات

صفحات

نظرسنجی

بیشتر تمایل دارید کدام مورد در سایت قرار داده شود؟دانلودهای متفرقه ولی مفید

نویسندگان

» امین منوچهری (16)

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


در این وبگاه می توانید مقاله،تحقیق،اسلاید،پایان نامه و انواع پروژه های دانشگاهی را به رایگان دریافت کنید.
این وب توسط یک دانشجوی پیام نوری و فقط و فقط برای ارتقاء سطح علمی و همیاری و کمک به دیگر دانشجویان ایران زمین راه اندازی شده است.
نظرات شما مایه ی دلگرمی بنده است.لطفا دریغ نفرمایید.
در صورتی که از مطلبی خوشتان آمد می توانید بر روی دست سبز رنگ در زیر پست آن را در 3 ثانیه به اطلاع ما برسانید.
با تشکر
ایجاد کننده وبلاگ : امین منوچهری